Polityka prywatności

 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „Message Sender”, zwanej dalej „Aplikacją”.
 2. Administratorem danych osobowych jest SoftFin Sp. z o.o.
 3. Instalując Aplikację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.
 5. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkowników mogą się oni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie SoftFin.
 6. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przysługują im następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych; osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Interesanta, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 12. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.